Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 10. Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par. 42

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Par. 43

Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Par. 44

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

Par. 45

W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu się Stowarzyszenia ostatnie Zgromadzenie Członków określi organizacje dobroczynne, na które przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań oraz powoła komisję likwidacją, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.