Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 2. Cele i formy działania

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

Par. 8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób chorych na ZZSK poprzez:

 1. działanie na rzecz równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 2. integrację społeczną,
 3. świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej,
 4. działalność informacyjną,
 5. gromadzenie środków na finansowanie leczenia chorych, którzy mają utrudniony dostęp do finansowania leczenia ze środków publicznych.

Par. 9

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:

 1. pomoc w załatwianiu wszelkich spraw związanych z leczeniem, rehabilitacją, edukacją, usamodzielnianiem w podejmowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej,
 2. tworzenie lub pomoc w tworzeniu placówek oświatowo-wychowawczych i rehabilitacyjnych oraz kursów specjalistycznych i oddziałów opieki zdrowotnej,
 3. wspieranie starań pacjentów o równy dostęp do finansowania leczenia ze środków publicznych poprzez popieranie wniosków kierowanych do instytucji państwowych o refundowanie leczenia, przystępowanie do sporów administracyjnych i sądowych w powyższych sprawach po stronie chorych,
 4. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
 5. tworzenie banku danych o możliwościach uzyskania pomocy,
 6. przedstawianie na forum opinii publicznej problemów i potrzeb środowiska,
 7. prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej (ulotki, broszury, pisma, audycje w radiu, telewizji):
  • dla chorych (możliwości pomocy),
  • dla społeczeństwa (informacja o chorobie i chorych),
  • informacja o nowościach w medycynie światowej dotyczące leczenia chorób reumatycznych,
 8. szkolenia: rehabilitantów, personelu medycznego, rodzin, przyjaciół przez kursy, wykłady, pokazy itp.,
 9. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 10. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych,
 11. organizowanie i udział w życiu społeczno-kulturalnym,
 12. współpracę z instytucjami o podobnych celach, organizacjami, środowiskami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi reprezentującymi społeczeństwa całego świata,
 13. organizowanie wymiany doświadczeń między środowiskami i organizacjami związanymi ze Stowarzyszeniem,
 14. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia i organizowanie grup wsparcia,
 15. organizowanie innych form pomocy wzajemnej i współdziałania,
 16. współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
 17. korzystanie z dotacji i innych form społecznego wsparcia materialnego,
 18. podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu realizację celów Stowarzyszenia,
 19. prowadzenie własnej działalności gospodarczej.