Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Par.10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. członków honorowych.

Par. 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz cudzoziemiec deklarujący działalność na rzecz Stowarzyszenia .

Par. 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również małoletni po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów.

Par. 13

Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez zarząd oddziału lub koła właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie złożonej deklaracji, a jeżeli nie utworzono zarządu lub koła na danym terenie, członków przyjmuje zarząd Stowarzyszenia. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do deklaracji pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Par.14

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego może zostać nadany osobie fizycznej nie będącej członkiem Stowarzyszenia.

Par.15

Członkowie zwyczajni mają prawo :

 1. uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia,
 2. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
 3. występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
 4. korzystania z biernego prawa wyborczego,
 5. korzystania z czynnego prawa wyborczego,
 6. ubiegania się o pomoc Stowarzyszenia.

Par. 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. postępowanie zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz obowiązującymi regulaminami,
 2. regularne opłacanie składek członkowskich.

Par. 17

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Par. 18

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego.

Par. 19

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku, po uprzednim uprzedzeniu pisemnym,
 3. wykluczenia na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną,
 5. zgonu członka.

Par. 20

Od uchwały w sprawach członkowskich zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.