Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 4. Władze Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Par. 21

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd Stowarzyszenia,
  3. Komisja Rewizyjna.

Par. 22

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Par. 23

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania, odbywa się ono w sposób tajny.

Par. 24

W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu osobowego tych władz.