Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 5. Walne zebranie członków Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Par. 25

Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

Par. 26

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku w terminie ustalonym przez Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisje Rewizyjną lub na pisemny wniosek co najmniej 1 członków Stowarzyszenia.

Par. 27

O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Stowarzyszenia winni zostać powiadomieni na piśmie na 14 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.

Par. 28

Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 członków, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie delegatów, wybranych na zebraniach Kół, Oddziałów. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia nie przekroczy 150 osób wybiera się 1 delegata na 3 członków. Powyżej 150 członków wybiera się 1 delegata na 4 członków, a powyżej 200 członków wybiera się 1 delegata na 5 członków.

Delegatów wybiera się na czas trwania kadencji władz Stowarzyszenia.

Par. 29

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania delegatów należy zawiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia.

Par. 30

Walne Zebranie może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej Stowarzyszenia.

W szczególności do kompetencji Walnego Zebrania należą:

  1. wybór władz stowarzyszenia, z wyłączeniem zarządów Kół i Oddziałów oraz udzielanie im absolutorium,
  2. zmiany Statutu Stowarzyszenia
  3. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
  4. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

Par. 31

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie Zebrania przy obecności polowy członków lub delegatów, w drugim terminie ustalonym przez Zarząd, niezależnie od liczby uczestników Zebrania.