Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 6. Zarząd Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Par. 32

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz

Do kompetencji Zarządu należy ponadto:

  1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  2. powoływanie oddziałów i kół i podejmowanie uchwał o ich rozwiązaniu,
  3. powoływanie komisji z zespołów dla realizacji konkretnych zadań,
  4. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
  5. ustalanie preliminarzy, sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
  6. uchwalanie regulaminów działania oddziałów i kół,
  7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

Zarząd Stowarzyszenia liczy 3 członków. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów

Par. 33

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu także w sprawach majątkowych składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes.