Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 7. Komisja rewizyjna

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA

Par. 34

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

Par. 35

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wypływającymi z przeprowadzonych kontroli. Komisja składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.