Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 8. Koła i oddziały

ROZDZIAŁ VIII
KOŁA I ODDZIAŁY

Par. 36

Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 5 mogą założyć Koło, a członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 15 Oddział. Oddział może powstać w innej miejscowości aniżeli siedziba Stowarzyszenia.

Koła i Oddziały powstają za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.

Par. 36

Pracą Koła kieruje Zarząd Koła, wybrany na Walnym Zebraniu Koła. Pracą Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, wybrany na Walnym Zebraniu Oddziału.

Obowiązki Zarządu Oddziału określa Zarząd Stowarzyszenia w regulaminie.

Par. 37

Kontrolę nad działalnością Oddziału sprawuje Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana na Walnym Zebraniu Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału Składa się co najmniej z 2 osób.

Par. 38

Walne Zebranie Koła może zadecydować, że Zarząd Koła może być jednoosobowy.

Zarząd Oddziału Składa się co najmniej z 2 osób.

Par. 39

Walne Zebranie Koła lub Oddziału zwołuje się na takich samych zasadach jak Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału lub Koła należy:

  1. wybór władz Koła lub Oddziału oraz udzielanie im absolutorium,
  2. uchwalanie programów działalności Koła lub Oddziału,
  3. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Koła lub Oddziału.