Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających - 9. Majątek Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ IX
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Par. 40

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:

  1. funduszy wpływających ze składek,
  2. darowizn, zapisów, dotacji, spadków, ofiarności publicznej, zapomóg,
  3. dochodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.

Par. 41

Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w wysokości ustalonej dla członków zwyczajnych.