Statut Stowarzyszenia chorych na ZZSK i osób ich wspierających

 • Drukuj

Nasze Stowarzyszenie ma osobowość prawną i ma określony statut.

Zachęcamy, zwłaszcza osoby chętne do współpracy z naszym Stowarzyszeniem, do zapoznania się ze statutem.


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

Par. 1

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie chorych na ZZSK i osób ich wspierających, zrzesza osoby ze schorzeniem reumatycznym jakim jest Zesztywniające Zapalenie Stawów Kręgosłupa oraz osoby pragnące nieść im pomoc.

Par. 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Par. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Wrocław.

Par. 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków oraz może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych.

Par. 5

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci .

Par. 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych, o podobnych celach działania, zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach.

Par. 7

Stowarzyszenie może powoływać oddziały i koła na zasadach przewidzianych w dalszej części statutu.ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

Par. 8

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób chorych na ZZSK poprzez:

 1. działanie na rzecz równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
 2. integrację społeczną,
 3. świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej,
 4. działalność informacyjną,
 5. gromadzenie środków na finansowanie leczenia chorych, którzy mają utrudniony dostęp do finansowania leczenia ze środków publicznych.

Par. 9

Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży przez:

 1. pomoc w załatwianiu wszelkich spraw związanych z leczeniem, rehabilitacją, edukacją, usamodzielnianiem w podejmowaniu i wykonywaniu pracy zawodowej,
 2. tworzenie lub pomoc w tworzeniu placówek oświatowo-wychowawczych i rehabilitacyjnych oraz kursów specjalistycznych i oddziałów opieki zdrowotnej,
 3. wspieranie starań pacjentów o równy dostęp do finansowania leczenia ze środków publicznych poprzez popieranie wniosków kierowanych do instytucji państwowych o refundowanie leczenia, przystępowanie do sporów administracyjnych i sądowych w powyższych sprawach po stronie chorych,
 4. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
 5. tworzenie banku danych o możliwościach uzyskania pomocy,
 6. przedstawianie na forum opinii publicznej problemów i potrzeb środowiska,
 7. prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej (ulotki, broszury, pisma, audycje w radiu, telewizji):
  • dla chorych (możliwości pomocy),
  • dla społeczeństwa (informacja o chorobie i chorych),
  • informacja o nowościach w medycynie światowej dotyczące leczenia chorób reumatycznych,
 8. szkolenia: rehabilitantów, personelu medycznego, rodzin, przyjaciół przez kursy, wykłady, pokazy itp.,
 9. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
 10. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych,
 11. organizowanie i udział w życiu społeczno-kulturalnym,
 12. współpracę z instytucjami o podobnych celach, organizacjami, środowiskami, grupami społecznymi i osobami fizycznymi reprezentującymi społeczeństwa całego świata,
 13. organizowanie wymiany doświadczeń między środowiskami i organizacjami związanymi ze Stowarzyszeniem,
 14. organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia i organizowanie grup wsparcia,
 15. organizowanie innych form pomocy wzajemnej i współdziałania,
 16. współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
 17. korzystanie z dotacji i innych form społecznego wsparcia materialnego,
 18. podejmowanie wszelkich innych działań mających na celu realizację celów Stowarzyszenia,
 19. prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Par.10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. członków honorowych.

Par. 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz cudzoziemiec deklarujący działalność na rzecz Stowarzyszenia .

Par. 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być również małoletni po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów.

Par. 13

Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez zarząd oddziału lub koła właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na podstawie złożonej deklaracji, a jeżeli nie utworzono zarządu lub koła na danym terenie, członków przyjmuje zarząd Stowarzyszenia. Osoby niepełnoletnie muszą załączyć do deklaracji pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Par.14

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego może zostać nadany osobie fizycznej nie będącej członkiem Stowarzyszenia.

Par.15

Członkowie zwyczajni mają prawo :

 1. uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia,
 2. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
 3. występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
 4. korzystania z biernego prawa wyborczego,
 5. korzystania z czynnego prawa wyborczego,
 6. ubiegania się o pomoc Stowarzyszenia.

Par. 16

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. postępowanie zgodnie ze statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia oraz obowiązującymi regulaminami,
 2. regularne opłacanie składek członkowskich.

Par. 17

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub materialną. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Par. 18

Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego.

Par. 19

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres roku, po uprzednim uprzedzeniu pisemnym,
 3. wykluczenia na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych obowiązujących członków Stowarzyszenia,
 4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną,
 5. zgonu członka.

Par. 20

Od uchwały w sprawach członkowskich zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Par. 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

Par. 22

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Par. 23

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, o ile statut nie stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania, odbywa się ono w sposób tajny.

Par. 24

W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności uzyskanych głosów. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu osobowego tych władz.


ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Par. 25

Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

Par. 26

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku w terminie ustalonym przez Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisje Rewizyjną lub na pisemny wniosek co najmniej 1 członków Stowarzyszenia.

Par. 27

O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Stowarzyszenia winni zostać powiadomieni na piśmie na 14 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.

Par. 28

Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 członków, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie delegatów, wybranych na zebraniach Kół, Oddziałów. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia nie przekroczy 150 osób wybiera się 1 delegata na 3 członków. Powyżej 150 członków wybiera się 1 delegata na 4 członków, a powyżej 200 członków wybiera się 1 delegata na 5 członków.

Delegatów wybiera się na czas trwania kadencji władz Stowarzyszenia.

Par. 29

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania delegatów należy zawiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia.

Par. 30

Walne Zebranie może podejmować uchwały w każdej sprawie dotyczącej Stowarzyszenia.

W szczególności do kompetencji Walnego Zebrania należą:

 1. wybór władz stowarzyszenia, z wyłączeniem zarządów Kół i Oddziałów oraz udzielanie im absolutorium,
 2. zmiany Statutu Stowarzyszenia
 3. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku,
 4. uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

Par. 31

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie Zebrania przy obecności polowy członków lub delegatów, w drugim terminie ustalonym przez Zarząd, niezależnie od liczby uczestników Zebrania.


ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Par. 32

Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz

Do kompetencji Zarządu należy ponadto:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. powoływanie oddziałów i kół i podejmowanie uchwał o ich rozwiązaniu,
 3. powoływanie komisji z zespołów dla realizacji konkretnych zadań,
 4. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
 5. ustalanie preliminarzy, sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia,
 6. uchwalanie regulaminów działania oddziałów i kół,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

Zarząd Stowarzyszenia liczy 3 członków. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów

Par. 33

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu także w sprawach majątkowych składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes.


ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA

Par. 34

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

Par. 35

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja ma prawo do występowania do Zarządu z wnioskami wypływającymi z przeprowadzonych kontroli. Komisja składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.


ROZDZIAŁ VIII
KOŁA I ODDZIAŁY

Par. 36

Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 5 mogą założyć Koło, a członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 15 Oddział. Oddział może powstać w innej miejscowości aniżeli siedziba Stowarzyszenia.

Koła i Oddziały powstają za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.

Par. 36

Pracą Koła kieruje Zarząd Koła, wybrany na Walnym Zebraniu Koła. Pracą Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, wybrany na Walnym Zebraniu Oddziału.

Obowiązki Zarządu Oddziału określa Zarząd Stowarzyszenia w regulaminie.

Par. 37

Kontrolę nad działalnością Oddziału sprawuje Komisja Rewizyjna Oddziału wybrana na Walnym Zebraniu Oddziału.

Komisja Rewizyjna Oddziału Składa się co najmniej z 2 osób.

Par. 38

Walne Zebranie Koła może zadecydować, że Zarząd Koła może być jednoosobowy.

Zarząd Oddziału Składa się co najmniej z 2 osób.

Par. 39

Walne Zebranie Koła lub Oddziału zwołuje się na takich samych zasadach jak Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału lub Koła należy:

 1. wybór władz Koła lub Oddziału oraz udzielanie im absolutorium,
 2. uchwalanie programów działalności Koła lub Oddziału,
 3. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Koła lub Oddziału.

ROZDZIAŁ IX
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Par. 40

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:

 1. funduszy wpływających ze składek,
 2. darowizn, zapisów, dotacji, spadków, ofiarności publicznej, zapomóg,
 3. dochodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z przepisami prawa.

Par. 41

Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający opłacają składkę członkowską w wysokości ustalonej dla członków zwyczajnych.


ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Par. 42

Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Par. 43

Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Par. 44

Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

Par. 45

W przypadku podjęcia decyzji o rozwiązaniu się Stowarzyszenia ostatnie Zgromadzenie Członków określi organizacje dobroczynne, na które przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań oraz powoła komisję likwidacją, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.